BUHALTERINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

(TAI NĖRA PILNA MŪSŲ SUTARTIS, O TIK TIPINIS SUTARTIES PAVYZDYS )

BUHALTERINĖS APSKAITOS PASLAUGŲ SUTARTIS NR. ____
Vilnius 2010 m.___mėn.___ d. 

UAB „Elante“, atstovaujama direktoriaus ____________ (toliau-Vykdytojas), ir __________ atstovaujama direktoriaus_____________ (toliau- Užsakovas), pasirašėme šią sutartį dėl apskaitos paslaugų teikimo, (toliau-Sutartis):
 

1.STRAIPSNIS. SUTARTIES OBJEKTAS
Užsakovas šia Sutartimi  užsako, o Vykdytojas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktus pirminius dokumentus, naudojant kompiuterines apskaitos programas, tvarkyti Užsakovo buhalterinę apskaitą, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus norminius aktus, sudaryti finansines ir mokesčių ataskaitas.

2.STRAIPSNIS. APSKAITOS KAINA IR ATSISKAITYMAI
1. Už teikiamas buhalterinės apskaitos paslaugas Užsakovas įsipareigoja kas mėnesį mokėti Vykdytojui _____ litų atlyginimą. Užsakovas privalo sumokėti atlyginimą už kiekvieną mėnesį pagal Vykdytojo pateiktą sąskaitą ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos.

2. Užsakovui nesumokėjus, 2 straipsnio pirmoje dalyje numatytos sumos, Vykdytojas turi teisę pareikalauti mokėti delspinigius, kurie sudaro 0,2proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

3.Keičiantis apskaitos darbų apimčiai, apmokėjimo suma derinama šalių susitarimu.

3.STRAIPSNIS. ŠALIŲ PAREIGOS
1. Vykdytojas įsipareigoja kokybiškai ir laiku tvarkyti Užsakovo buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus bei kitus norminius aktus.

2. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti Užsakovo pateiktos informacijos konfidencialumą nenaudoti jos savo, taip pat trečiųjų asmenų interesams, neskelbti ar kitaip neišduoti Užsakovo komercinių paslapčių, išskyrus įstatymų numatytus atvejus;

3. Užsakovas įsipareigoja iki sekančio mėn.10 dienos pateikti Vykdytojui visus būtinus buhalterinius dokumentus bei reikalingą kitą informaciją už praėjusį kalendorinį mėnesį.

4. Užsakovas įsipareigoja sutartyje numatytais terminais sumokėti Vykdytojui už paslaugas pagal pateiktą sąskaitą - faktūrą.

5. Užsakovas įsipareigoja garantuoti gautų darbo rezultatų panaudojimo teisėtumą.4.STRAIPSNIS. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
1. Vykdytojas atsako už  savo sudarytų suvestinių buhalterinių dokumentų apskaičiavimus bei finansinės atskaitomybės tinkamą ir savalaikį užpildymą pagal Užsakovo pateiktus dokumentus.

2. Užsakovas atsako už pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų teisingą ir savalaikį pateikimą Vykdytojui.5.STRAIPSNIS. FORCE MAJEURE
1. Sutarties šalys neatsako už savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jeigu šis nevykdymas yra numatytos nenugalimos jėgos (force majeure) padarinys. Tokiu atveju atleidimą nuo atsakomybės numato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

6.STRAIPSNIS. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir yra neterminuota.

2. Bet kuri iš šalių pasilieka teisę vienašališkai nutraukti šią  Sutartį, apie tai raštu įspėjusi prieš 1(vieną) mėnesį kitą Šalį.

3. Sutarties nutraukimo atveju Užsakovas privalo atsiskaityti už Vykdytojo suteiktas paslaugas, o Vykdytojas privalo sugrąžinti visus jam Užsakovo pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus
.  

4. Ši sutartis gali būti pakeista tik raštišku abiejų šalių sutarimu.


7.STRAIPSNIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1.Visi su šia sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

2. Visos Sutarties ir Sandorių sąlygos yra konfidencialios ir negali būti atskleidžiamos tretiesiems asmenis be išankstinio raštiško kitos Sutartis Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai Šalis privalo atskleisti
konkrečią informaciją pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.


3. Ši sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.  

8.STRAIPSNIS. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

TAI YRA TIPINIS SUTARTIES PAVYZDYS, PILNA SUTARTIS YRA PATEIKIAMA DERYBŲ EIGOJE.